ٹیگ -gahe-gahe-baz-khwa-e-qissa-pareena-ra-dr-suhaib-hassa