ٹیگ -رجا ورغبت (امید) (2)۔ سید حسین مدنی، حیدر آباد